LETNÉ TÁBORY

Prihlášku je potrebné odovzdať do 30. júna 2021 osobne v CVČ spolu s poplatkom a potrebnými dokladmi.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti nesmie byť staršie ako jeden deň (rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu).