Bilancovanie roku 2018 v CVČ

01.01.2019

Centrum voľného času je mimoškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje neformálne vzdelávanie pre deti a mládež od 5 do 30 rokov. Prostredníctvom pestrej palety záujmových útvarov a požiadavok zo strany detí a rodičov, CVČ zabezpečuje tento šk. rok 24 záujmových útvarov s 272 členmi. Snažíme sa vytvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno - vzdelávaciu, záujmovú, športovú a rekreačnú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Počas letných prázdnin sme zabezpečili 3. turnusy v dennom letnom tábore,prostredníctvom ktorého deti absolvovali aj cez rôzne poznávacie výlety, cestu vlakom a autobusom, ba aj peši. Tábory boli plne naplnené a bol o ne veľký záujem. Čo sa týka záujmových útvarov (krúžkov), ktoré plnia základ priamej výchovno - vzdelávacej práce, tie sú zabezpečené v týchto oblastiach:

  • pracovno technickej- tu patria tieto záujmové útvary: počítačová grafika, plastikoví modelári,
  • esteticko - výchovnej - výtvarný v MŠ, hudobný, Kreško- kreatívny školák, Klub mladých CVČ
  • telesnej a športovej - basketbalový, plavecký, hokejbalový, futbalový, tenisový, zjazdové lyžovanie, lukostrelecký, športové hry a zumba, gymnastický pre MŠ, lukostrelecký, judo
  • spoločensko- vednej - anglický jazyk v MŠ, Klub mladých CVČ
  • prírodovednej - rybársky, prechádzky prírodou

V rámci príležitostných činností sme sa snažili aj naďalej budeme snažiť spolupracovať so všetkými materskými, základnými školami,SOŠ, ZUŠ, SZUŠ Fantázia, Mestskou knižnicou, Mestskou políciou, Klubom plastikových modelárov - Tatranskí orli Poprad- Svit, FK Svit, MO SRZ Svit,Úniou žien vo Svite.

Počet podujatí, ktoré boli organizované mimo záujmových útvarov, ako voľnočasové aktivity naplnilo číslo 51. Naša dobrá spolupráca je aj JDS, aj všetkými menšími skupinami dôchodcov v meste Svit. Spolu sa podieľame na rôznych podujatiach, spomenieme aspoň niektoré : mesiac úcty k starším, olympiáda dôchodcov, opekačka pri Studničke, vianočný stolnotenisový turnaj a rôzne iné.

Všetky príležitostné činnosti, ktoré plánujeme v úvode šk. roka sa snažíme naplánovať tak, aby deti zaujali, niečo pekné si vytvorili a ešte si aj zašportovali. Tie, ktoré už máme za sebou boli úspešné, aj s veľkou účasťou detí v CVČ. Zo športových sú známe : plavecká štafeta, hokejbalové turnaje, futbalové, úspešní sú členovia juda aj lukostreľby. Každý z členov sa snaží poctivo trénovať, aby vedeli svoje zručnosti prezentovať na súťažiach. Okrem týchto činností sme organizovali aj aktivity na praktické zručnosti formou tvorivých činností: jesenné a veľkonočné tvorivé dielne, výroba masiek na karneval, výroba sviečok pod odborným dohľadom a rôzne iné.

Našou víziou v budúcnosti je stále organizovať športové, kultúrne a iné rôzne podujatia, ktoré by spĺňali očakávania záujemcov o naše CVČ. Zároveň chceme projektovať oddychové, relaxačné a zábavné aktivity na získanie sociálnej skúsenosti. Prostredníctvom mládežníckeho dobrovoľníctva sa budeme aj naďalej snažiť organizovať spontánne aktivity využívania voľného času a vymýšľať ďalšie zaujímavé aktivity na pritiahnutie viac mladých členov do CVČ. Neformálnym vzdelávaním dobrovoľníkov chceme participovať aj s miestnou samosprávou.

Počas celého roka máte v CVČ všetci otvorené dvere a ste srdečne vítaní.